Zuyd Hogeschool

Ondernemend

Medewerkers van Zuyd kennen hun capaciteiten en mogelijkheden, pakken kansen en doen er wat mee.

Ambitieus

Wij vragen onze medewerkers uit hun comfortzone te komen en grenzen te verleggen, eigen grenzen en die van anderen.

Inspirerend

Medewerkers en studenten van Zuyd inspireren elkaar in het delen van kennis en ideeën. Vanuit die inspiratie brengen ze elkaar in beweging.

Vakkundig

Door hun constante interactie met het werkveld kunnen onze mensen praktijkgerichte kennis vergaren, ontwikkelen en overdragen.

Open

Bij Zuyd staan we open voor de visie van een ander en kijken daarbij altijd over de grenzen van het eigen vakgebied en organisatie heen.
>
<

Directeur International Business & Communication

De functie

Als directeur International Business & Communication geeft u samen met zes teamleiders en twee lectoren zakelijk en inhoudelijk leiding aan een cluster van vier opleidingen, International Business, European Studies, Oriëntaalse Talen en Communicatie en de Vertaalacademie (circa 1750 studenten, 100 fte, begroting € 10 miljoen), twee aan de opleidingen gelieerde lectoraten, International Relationship Management en Sustainable International Business en het bedrijfsbureau.

Vanuit een gedeelde visie Educating Global Minds werkt u samen met de teamleiders en lectoren aan de verdere ontwikkeling van de academies en hun teams en aan de realisatie van de kernkwaliteiten van Zuyd (passie voor de ontwikkeling van de student, integratie van onderzoek in onderwijs en verankering van onderwijs in de praktijk). Met een scherp oog voor innovatie en professionalisering faciliteert en ondersteunt u curriculumvernieuwing en borging van de (procesmatige) kwaliteit van de geboden opleidingen, de studeerbaarheid en betaalbaarheid van de curricula, maar ook aan huisvestingsvraagstukken en de optimalisering van ondersteunende processen (bedrijfsbureau). Daarnaast draagt u bij aan de versterking van de zichtbaarheid van de academies en vertegenwoordigt u Zuyd in regionale, landelijke en internationale netwerken.

Verbinden speelt een cruciale rol binnen de functie. Dat geldt zowel voor het onderhouden van verbindingen binnen het eigen cluster van academies en lectoraten en het stimuleren van synergie daartussen, als stimuleren van samenwerking met andere academies in Maastricht binnen Zuyd (bijv. Hotel Management School Maastricht, de academies van de Podiumkunsten en de Beeldende Kunsten) en andere organisaties in de externe omgeving (bijv. Universiteit Maastricht). Naast inhoudelijke gedrevenheid is een heldere visie op bedrijfsvoering van belang: de directeur leidt de academies op financieel gezonde wijze, in lijn met de kaders van Zuyd. Daarnaast is aansluiting bij Zuydbrede thema’s van belang vanuit het perspectief van de internationaal georiënteerde economische opleidingen en de verwerving van een zichtbare plek bij de vier expertisecentra van Zuyd. Voor de teamleiders en lectoren functioneert de directeur als klankbord en sparringpartner, die hen weet te inspireren, hen ondersteunt bij het versterken van de eigen positionering en hen begeleidt in hun zoektocht naar nieuwe, toekomstbestendige organisatievormen.

Samenwerken en verbinden biedt goede uitgangspunten om het internationaal georiënteerde onderwijs en onderzoek in de volle breedte sterker te positioneren en te profileren. Dat alles vanuit de ambitie om de aansprekende opleidingen van Zuyd nog een stapje verder te brengen, kwalitatief nog beter te maken en zowel regionaal, landelijk als internationaal nog meer te laten stralen.

Voornaamste verantwoordelijkheden en resultaatgebieden

 • in gezamenlijkheid ontwikkelen van een duurzame strategie voor de positie en profiel van de academies en het vertalen van deze (breed gedragen) visie naar concrete doelstellingen, portfolio, curriculum(vernieuwing), (jaar)plannen en bijbehorende budgetten;
 • aansturen, inspireren en ondersteunen van de teamleiders van de academies;
 • versterken van de profilering van het internationaal georiënteerde onderwijs in Maastricht, zowel binnen Zuyd als (Eu)regionaal, landelijk en internationaal;
 • de versterking van de internationale samenwerking, ook in het licht van de in juni 2019 behaalde EPAS-accreditatie voor International Business;
 • samen met de teamleiders zorgdragen voor:
  • doorzetten van de ingezette onderwijsvernieuwing, de integratie van onderzoek in onderwijs (research-informed teaching), het vergroten van studeerbaarheid (minder uitval) en doceerbaarheid (minder werkdruk);
  • versterken van het zelforganiserend vermogen van de teams binnen de academies;
  • borgen van de kwaliteit(szorg) van de opleidingen;
  • innoveren en professionaliseren van onderwijs en onderzoek in en met het werkveld;
 • ontwikkelen van een (bestendige) financiële basis door het mobiliseren van publieke stakeholders, het werven van fondsen en het samenwerken met relevante (markt)partijen;
 • onderhouden en uitbreiden van relevante (inter)nationale netwerken;
 • doorontwikkelen en verankeren van de eerdergenoemde strategische uitgangspunten van Zuyd binnen de academies en lectoraten;
 • deelnemen aan diverse Zuydbrede overleggen.

Functie eisen

 • academisch werk- en denkniveau, bij voorkeur aangevuld met een managementopleiding;
 • brede maatschappelijke en internationale oriëntatie;
 • ruime ervaring in een eindverantwoordelijke strategische positie binnen een kennisintensieve, dynamische organisatie met autonome professionals;
 • verbindend leiderschap: integrale leidinggevende ervaring, bij voorkeur in een internationaal georiënteerde omgeving;
 • aantoonbare kennis van en ervaring met veranderprocessen in een complexe organisatiecontext;
 • aantoonbare ervaring en affiniteit met hedendaagse ontwikkelingen in het domein van international business, internationale en interculturele communicatie; een goed ontwikkeld gevoel bij verwachtingen van (toekomstige) werkgevers en de eisen die e.e.a. aan het onderwijs stelt;
 • aantoonbare ervaring en affiniteit met onderzoek en een heldere visie op de toegevoegde waarde van (wetenschappelijk) onderzoek in het hoger onderwijs;
 • aantoonbare ervaring en affiniteit met hoger onderwijs en beleid en regelgeving op het terrein van de internationalisering in het hoger onderwijs;
 • uitstekende beheersing van de Engelse taal.

Zuyd Hogeschool

Zuyd Hogeschool is een ambitieuze kennisinstelling in het hart van Europa met drie kernactiviteiten: onderwijs voor studenten, trainingen en opleidingen voor professionals, en onderzoek voor bedrijven en instellingen. Al jaren staan verschillende opleidingen van Zuyd in de top van de keuzegidsen. Dit hangt mede samen met de persoonlijke aandacht en kleinschaligheid van Zuyd. Bovendien werkt Zuyd - over de grenzen van disciplines en organisaties heen - intensief samen met het bedrijfsleven, (kennis)instellingen uit diverse sectoren en overheden. Dit vanuit de overtuiging dat de 21e eeuw niet alleen om kennis vraagt, maar met name ook om het vermogen die kennis in praktijk toe te passen. Zowel binnen als buiten de (Eu)regio. Met 1.700 medewerkers biedt Zuyd met vestigingen in Heerlen, Sittard-Geleen en Maastricht 14.000 studenten vijftig bachelor- en masterprogramma’s aan.

Zuyd is de grootste aanbieder van hoger beroepsonderwijs in Zuid- en Midden-Limburg. Zij zijn hoofdleverancier van hoger opgeleiden in Limburg. De meeste opleidingen hebben dan ook sterke banden met bedrijven, overheden, andere kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties in de regio. CHILL en EIZT, Centres of Expertise, maar ook veel opleidingen, krijgen belangrijke opdrachten vanuit de regio en hebben hun onderzoek en onderwijs afgestemd op de innovatieve ontwikkelingen alhier.
En: meer dan de helft van de studenten komt uit deze regio. Maar Zuyd Hogeschool ligt ook midden in de Brightlandsregio en de Euregio en heeft dus de mogelijkheid om zich internationaal te profileren, overigens net zoals deze regio dat doet. In Maastricht zijn de internationale opleidingen gevestigd; werving van studenten wordt ook gezamenlijk met de andere internationale opleidingen gedaan. Voorbeelden hiervan zijn de Hotel Management School Maastricht, International Business School en European Studies.
Maastricht is daarbij een 'magneet' als het gaat om het interesseren van buitenlandse studenten, evenals de campussen.

Deze (Eu)regionale verankering komt ook tot uiting in een brede basis met kwalitatief goede opleidingen die aansluiten op de economische structuur van de regio, met enkele excellente topopleidingen en Centres of Expertise. De basis van het huidige portfolio van Zuyd wordt gevormd door opleidingen met een regionale functie die studenten uit deze regio opleiden voor de regionale arbeidsmarkt. De kwaliteit van deze opleidingen moet goed zijn, conform Zuydkwaliteit. Tweede basiselement zijn de opleidingen met een bovenregionale functie. Deze kennen een nationale en internationale aantrekkingskracht en arbeidsmarkt en zijn van excellente kwaliteit, wat ook tot uiting komt in een hoge NSE-score, ranking dan wel een bijzonder kenmerk.

Om de beloften aan haar omgeving goed te kunnen vervullen, onderhoudt Zuyd een intensieve en (inter)actieve relatie met haar belangrijkste stakeholders. De samenwerkingsverbanden in de omgeving zijn in te delen in de volgende categorieën: samenwerking met het beroepenveld (ontwikkeling van het beroep en de professional), samenwerking met de regio, Euregio, nationaal en internationaal (overheden, maatschappelijke instellingen) en samenwerking met andere kennisinstellingen.
De ervaringen en uitkomsten hiervan worden bij de doorontwikkeling van beleid en activiteiten ingezet.

Zuyd heeft een solide financiële positie en kan daarmee met het oog op een duurzame toekomst investeren. De Instellingstoets Kwaliteitszorg is in 2016 behaald, waarbij de auditcommissie van de NVAO heeft aangegeven onder de indruk te zijn van de kwaliteitscultuur binnen de instelling. Er zijn geen hersteltrajecten voor opleidingen van Zuyd. De waardering van studenten en medewerkers stijgt, dan wel blijft op hetzelfde hoge niveau.

Nieuwe meerjaren strategie
Tot en met 2015 heeft Zuyd zich in het kader van haar meerjaren strategie vooral gericht op een basisscenario, waarin de borging van de kwaliteit, het accommoderen van de daling van de instroom vanwege (onder meer) de demografische krimp in de regio en het behalen van de prestatieafspraken met de minister van OCW centraal stonden.
Daarnaast is vanaf 2015 ook gewerkt aan een groeiscenario van selectieve versterking, verbreding en onderwijsinnovatie.

Er is een stevige basis aanwezig, toch is er voldoende uitdaging voor de toekomst. In het kader van de uitwerking van een nieuwe meerjarenstrategie voor de periode 2019-2023 wordt momenteel gewerkt aan een aantal afgestemde en onderling samenhangende maatregelen - in aanvulling op de reeds ingezette trajecten - waarmee Zuyd gericht actie inzet om de uitdagingen waarvoor zij de komende jaren staan aan te gaan, de strategie aan te scherpen en in de realisatie te versnellen. Centraal hierbij staan de focus op de positionering en het portfolio van Zuyd. Vanaf eind 2018 start de implementatiefase van dit traject.

De aanscherping van het opleidingsportfolio en de daaraan gekoppelde doelen om de ontwikkeling van de student op deze terreinen meer centraal te stellen, heeft gevolgen voor hoe Zuyd invulling geeft aan haar werken en organiseren. Zuyd zal zich in dit kader organiseren in kleine opleidingsteams die resultaatgericht zorgdragen voor de ontwikkeling van studenten. Deze teams worden georganiseerd in circa 30 academies, waardoor de faculteiten als organiserende eenheid zullen verdwijnen. Geïnspireerd door de voorstellen van opleidingen, lectoraten en diensten heeft het College van Bestuur in het kader van de nieuwe meerjaren strategie ervoor gekozen de faculteit als richtinggevend structuurelement voor de organisatie van de hogeschool te vervangen door academies. Deze worden geclusterd onder leiding van een directeur, die rechtstreeks rapporteert aan het College van Bestuur. Als deelnemer aan het directeurenoverleg wordt tevens een bijdrage geleverd aan het realiseren van de onderwijsvisie en het strategisch beleid van Zuyd.

Zuyd beschikt over een samenhangend repertoire van bachelor- en masteropleidingen en Associate degrees en er is sprake van nauwe samenwerking in de opleidingskolom en met het beroepenveld. Elke academie beschikt over een samenhangend onderzoeksprogramma, ingevuld via onze lectoraten, veelal geënt op regionale zwaartepunten. Onderzoek levert steeds een bijdrage aan het onderwijs en ondersteunt professie en professionals in hun verdere ontwikkeling.

Eigen verantwoordelijkheid en persoonlijke aandacht zijn kernwaarden van de hogeschool en om die reden kiest Zuyd voor samenwerkende professionals in teams als dragers van de ontwikkeling en uitvoering van kerntaken in opleidingen en diensten.
Moderne arbeidsverhoudingen gaan uit van ruimte, vertrouwen en heldere doelafspraken en dat kan het beste gestalte krijgen in samenwerkende teams onder leiding van een teamleider met grote verbondenheid met het onderwijs en de nadrukkelijke professionaliteit om leiding te geven aan het team en zorg te dragen voor de samenwerking binnen het team op weg naar de te bereiken doelstellingen.
Teamleiderschap wordt daarmee een professionele functie, in plaats van een rol.

Ondersteuning van het primaire proces geschiedt binnen Zuyd vanuit een aantal diensten: Bestuursdiensten, Studentzaken, Onderwijs en Onderzoek, Human Resources, Finance en Control, Marketing en Communicatie en Facilitair Bedrijf, allen onder leiding van een directeur. In het kader van de ambitie van Zuyd richting 2023 wordt de komende jaren de ondersteuning van het primaire proces herijkt om ruimte te geven aan de opleidingsteams voor hun focus op het primaire proces en dit optimaal te ‘ontzorgen’.

Binnen het kader van de nieuwe meerjaren strategie van Zuyd verdwijnen de faculteiten als organiserende eenheden; faculteitsdirecteuren worden directeur van verschillende academies en sturen op de ontwikkeling van (clusters van) academies in lijn met de strategische doelstellingen van Zuyd Hogeschool. Binnen de managementteams van de academies is nadrukkelijk invloed van de lectoraten opgenomen om de verbinding tussen onderzoek en onderwijs ook organisatorisch te beleggen om tot een sterkere inhoudelijke verbinding te komen. Voor alle teams geldt dat gewerkt wordt aan verdere vergroting van eigenaarschap, resultaatgerichtheid en persoonlijke effectiviteit (via professionalisering, inrichting structuur en ontzorgende ondersteuning).

International Business & Communication

Het College van Bestuur van Zuyd Hogeschool is op zoek naar een inspirerende en verbindende directeur International Business & Communication, die als boegbeeld, samen met de teamleiders/opleidingsteams richting en inhoud geeft aan het cluster van academies/opleidingen en een bijdrage levert aan de strategische positionering en het profiel van Zuyd Hogeschool als een toonzettende en innovatieve onderwijsorganisatie.

Arbeidsvoorwaarden

De functie is overeenkomstig de CAO HBO ingeschaald in schaal 15 met een maximum bruto jaarsalaris van circa € 97.000,- bij een fulltime aanstelling (36 uur). Aanstelling met uitzicht op vast dienstverband, bij interne kandidaten met een vast dienstverband wordt dit vanzelfsprekend gerespecteerd.

De procedure

De begeleiding van de werving- en selectieprocedure is in handen van Wesselo & Partners, in de persoon van José Coenen, partner. Hij voert gesprekken met in potentie voor de functie geschikte kandidaten. Vervolgens worden de curricula vitae van geschikte kandidaten aan de opdrachtgever gepresenteerd. Een aantal kandidaten wordt vervolgens uitgenodigd voor een selectiegesprek met twee selectiecommissies. Vervolgens zal met een beperkt aantal kandidaten een tweede, verdiepend selectiegesprek plaatsvinden met beide commissies. Een (ontwikkel)assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

Aanvullende informatie
Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.zuyd.nl.

Solliciteren
Wanneer u belangstelling voor deze functie heeft, nodigen wij u uit te solliciteren via de website www.wesselopartners.nl.

Contactgegevens
José Coenen Partner/consultant, Wesselo & Partners | Selection as art

Mirjam van Gerwen managementassistente
telefoon: 030 275 84 48
internet: www.wesselopartners.nl

Locatie

Maastricht

Opdrachtgever

Anoniem

Contactpersoon

G. Hameleers

Henk de Vries

Projectmanager
Levenlang Leren

“Quote van Henk over hoe leuk het bij Zuyd is”

lorem ipsum >

Nieuw item

Test pagina.

Header

Test pagina.
Zuyd Hogeschool gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses. Meer weten?